Beeldmerk_Black_HR

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de webshop van de eenmanszaak Pura Bianca

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de eenmanszaak Pura Bianca, gedreven door mevrouw B.H.F. van Beers, gevestigd te Kruisboomstraat 7 (5591 HV) Heeze, hierna te noemen ‘Pura Bianca’ en de ‘consument’.

Artikel 1 Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • wij, ons/onze: de eenmanszaak Pura Bianca;
 • je, jou(w)/jij, consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de opdracht voor de levering van het product aan Pura Bianca heeft verstrekt;
 • webshop: de webshop van Pura Bianca waar de producten van Pura Bianca besteld kunnen worden;
 • product(en): al hetgeen door Pura Bianca via de webshop aan een consument wordt geleverd.

Artikel 2 Gegevens Pura Bianca

De eenmanszaak Pura Bianca, gedreven door mevrouw B.H.F. van Beers.
Handelsnaam: Pura Bianca.
Adres: Kruisboomstraat 7 (5591 HV) Heeze.
e-mail: info@purabianca.nl.
Telefoon: 06-22534717. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Nummer Kamer van Koophandel: 69747652

Artikel 3 Algemeen

 1. Wanneer wij een redelijk vermoeden hebben dat je niet aan je betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, zijn wij niet verplicht om een overeenkomst met je aan te gaan.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
 3. Wanneer de producten niet meer leverbaar of beschikbaar zijn, zijn wij niet verplicht tot levering.

Artikel 4 Bevestiging van de bestelling

Direct na het plaatsen van de bestelling ontvang je van ons een mail waaruit blijkt dat jouw bestelling is ontvangen. In deze bevestiging is ook een specificatie van de prijs opgenomen.

Artikel 5 Betaling

 1. Direct bij bestelling in de webshop moet je betalen.
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Omdat betaling bij bestelling via de webshop verplicht is, ben je in gebreke op het moment wanneer deze betaling niet vooraf door ons is ontvangen.
 4. Wij hebben het recht om de levering op te schorten of geheel te staken wanneer je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zonder daarmee schadeplichtig te worden. Wanneer wij het te betalen bedrag niet binnen vijf dagen na bestelling van je hebben ontvangen, zullen wij de bestelling annuleren en vervalt je reservering.
 5. Wanneer je niet betaald hebt komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die we moeten maken om onze vordering te innen voor jouw rekening.

Artikel 6 Levering, vervoer (-kosten) en risico-overgang

 1. De levertijd bedraagt maximaal acht dagen, maar wij zullen ons inspannen om de bestelling binnen twee werkdagen te verzenden.
 2. De levertijd gaat pas in wanneer wij het betaalde bedrag hebben ontvangen. Hou er rekening mee dat het enige dagen kan duren voordat wij het bedrag hebben ontvangen.
 3. Bij niet-tijdige aflevering moet je dit schriftelijk aan ons laten weten.
 4. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op gemiddelden. Vertragingen kunnen zich voordoen tijdens ziekte, vakanties, piekperioden, of als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals productie- of vervoersproblemen bij ons, onze toeleverancier of andere partijen waarvan wij afhankelijk zijn.
 5. Als plaats van levering geldt jouw adres dat je in onze webshop hebt aangegeven.
 6. Na aflevering van de producten (aan jou of eventueel aan jouw buren) zijn de producten voor jouw rekening en risico. Wij hebben in dat geval aan onze leveringsverplichting voldaan.
 7. Als onze producten door de transporteur worden aangeboden en je merkt dat de producten beschadigd zijn dan moet je de levering direct bij de transporteur weigeren.
 8. In ieder geval moet je de producten zo spoedig mogelijk na levering inspecteren op gebreken en/of beschadigingen.

Artikel 7 Gebreken

 1. Wanneer je gebreken hebt geconstateerd dan ben je verplicht om zo spoedig mogelijk na aflevering dit aan ons te laten weten. Hiervoor verwijzen wij naar de onder artikel 12 opgenomen klachtenprocedure. Geef daarbij een omschrijving van de gebreken, het liefst met één of meerdere foto’s.
 2. Geringe afwijkingen of kleine gebreken kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

Artikel 8 Gebruiksvoorschriften

 1. Alle producten dienen gebruikt te worden zoals wordt aangegeven in de productbeschrijvingen op de website.
 2. De producten zijn bedoeld voor uitwendig gebruik.
 3. De gezichtsverzorgings- en de gezichtsreinigingsproducten zijn bedoeld voor de gezichtshuid.
 4. Vermijd het directe contact met de ogen. Bij contact met ogen, direct en grondig spoelen met water.
 5. Gebruik de producten niet op een beschadigde huid.
 6. Stop met het gebruik van het product als het een irritatie veroorzaakt.
 7. Alle achtergrondinformatie is geen vervanging van een persoonlijk consult en/of onderzoek bij een arts of specialist. Heb je last van huidziekten of medische klachten dan is het belangrijk (eerst) een afspraak te maken met een arts of dermatoloog.
 8. De door ons geleverde producten dien je overeenkomstig de bestemming te gebruiken, waarbij de gebruiksvoorschriften zoals genoemd in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel en/of zoals die eventueel zijn gepubliceerd in de webshop of die bij de aflevering van de producten zijn verstrekt, in acht genomen dienen te worden.
 9. Pura Bianca is niet aansprakelijk voor alle schade (inclusief letselschade), direct of indirect, ontstaan door het niet naleven van de bepalingen in dit artikel.

Artikel 9 Bedenktijd

 1. Je hebt veertien dagen bedenktijd wanneer jouw aankoop niet naar wens is.
 2. Op elke verpakking is een zegel aangebracht. Wanneer dit zegel is verbroken heb je geen bedenktijd meer voor dit artikel in verband met de hygiëne.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

 1. Binnen veertien dagen vanaf de dag dat jij (of eventueel jouw buren) het product hebt ontvangen kan je gebruik maken van de bedenktijd door een e-mail te sturen aan: info@purabianca.nl
 2. Omdat wij moeten controleren wie er gebruik wil maken van de bedenktijd moet je het volgende in ieder geval altijd heel duidelijk aangeven:
 • je naam, adres en e-mailadres;
 • dat je gebruik wilt maken van de bedenktijd;
 • voor welk product je de bedenktijd wilt inroepen;
 • op welke datum er besteld is;

Wij stellen het op prijs wanneer je aangeeft waarom je gebruik wilt maken van de bedenktijd, maar dit is niet verplicht.

 1. Wanneer wij jouw bericht hierover hebben ontvangen zullen wij je hiervan een bevestiging sturen.

Terugsturen van de producten

 1. Binnen veertien dagen na het versturen van je bericht (genoemd in lid 3 van dit artikel) dat je gebruik wilt maken van de bedenktijd, dien je het betreffende product (waarvan de zegel dus niet verbroken is) terug te sturen aan: Pura Bianca, Kruisboomstraat 7, 5591 HV Heeze. Vermeld jouw naam en adres daarbij.
 2. Het complete product en alle toebehoren dien je in originele staat en in de originele, complete verpakking aan ons terug te sturen.
 3. Jij bent tijdens het transport naar ons aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of waardevermindering van het product.
 4. Je moet het verzendbewijs van de producten bewaren en op eerste verzoek van ons kunnen tonen.

Kosten terugzenden:

 1. Als je gebruik maakt van de bedenktijd komen de kosten van terugzending van het product voor jouw rekening.

Terugbetaling door ons :

 1. Alleen wanneer jij op de juiste manier gebruik maakt van de bedenktijd en aan alle verplichtingen uit lid 15 en 16 van dit artikel hebt voldaan, zullen wij alle betalingen die je aan ons hebt gedaan om de producten geleverd te krijgen terugbetalen. Wij gaan pas tot betaling over wanneer wij het product hebben terug ontvangen of wanneer wij een bewijs van verzending van het product hebben ontvangen (al naar gelang welk tijdstip eerder valt).
 2. De verzendkosten die we hebben berekend voor levering (dus niet voor terugzending) worden dus ook door ons terugbetaald. Echter had je meerdere producten besteld en behoud je daar een deel van dan krijg je de verzendkosten niet terugbetaald.
 3. Wij betalen het bedrag aan jou terug binnen veertien dagen nadat wij jouw mededeling dat je gebruik wilt maken van de bedenktijd hebben ontvangen.

Verplichtingen tijdens bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag ze slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het wenst te behouden. Net zoals je dat in een winkel zou doen. Dat betekent dus dat je de verzegeling niet mag verbreken.
 2. Je hebt geen bedenktijd meer als de verzegeling van het product is verbroken en/of het product is gebruikt of geopend tijdens de bedenktijd. Wanneer dit toch het geval is heb je geen bedenktijd meer en kan het product niet meer worden teruggestuurd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Pura Bianca is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.
 2. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot één maal de factuurwaarde van de betreffende order.
 3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Pura Bianca.
 4. Pura Bianca is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pura Bianca is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Pura Bianca is niet aansprakelijk voor alle schade ontstaan door het niet naleven van de bepalingen in artikel 8 (Gebruiksvoorschriften), of voor schade als gevolg van, of voortvloeiende uit, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 6. In het geval van een allergische of overgevoelige reactie op een product kan Pura Bianca hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 11 Overmacht

 1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij in overmacht verkeren.
 1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stakingen, brand, waterschade, ziekte bij ons , bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, overheidsmaatregelen, oproer, molest, defecten aan machines of installaties, gebrek aan benodigde materialen, zaken of diensten, energiestoringen, storingen in technologie, niet (volledige) beschikbaarheid van personeel, niet voorzienbare stagnatie bij ons of derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.
 2. Wij verkeren tevens in overmacht wanneer onze fabrikant/leverancier of een andere partij waarvan wij afhankelijk zijn niet in staat is de producten te leveren of te bezorgen.
 3. Wanneer de levering vertraagd is of in het geheel niet meer mogelijk is, ontvang je hiervan uiterlijk veertien dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt een bericht. Onze leveringstijd zal dan worden verlengd met de termijn van de vertraging.
 4. Indien de periode van overmacht één maand of langer duurt dan zijn zowel jij als wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Wanneer wij in het geheel niet meer kunnen leveren wegens overmacht dan zullen wij het reeds door jou betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 12 Klachten

 1. Klachten kan je richten aan: Pura Bianca, Kruisboomstraat 7 (5591 HV) Heeze, of per e-mail richten aan:  info@purabianca.nl onder vermelding van ‘Klachten’.
 1. De klacht dient het volgende te bevatten:
 • jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
 • op welk product de klacht betrekking heeft;
 • de aard van de klacht (volledig en duidelijk omschreven);
 • wanneer het producten ontvangen is;
 • een bewijs van de klacht.
 1. Op ons verzoek dient het product waar de klacht betrekking op heeft te worden teruggezonden aan ons. Wanneer het product niet wordt teruggezonden zijn wij gerechtigd de klacht niet in behandeling te nemen.

Drie werkdagen na ontvangst van de klacht ontvang je van ons een bevestiging.

 1. Binnen vier weken nadat wij de klacht hebben ontvangen geven wij jou een schriftelijke inhoudelijke reactie.
 2. Wanneer wij langere tijd nodig hebben om onderzoek te doen dan word je hiervan binnen drie weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. Pura Bianca zal hierbij een toelichting geven op het uitstel en daarnaast aangeven binnen welke termijn je een inhoudelijke reactie mag verwachten.
 3. De termijnen genoemd in dit artikel zullen worden verlengd met onze vakanties, feest- en collectieve vrije dagen.
 4. Indien een klacht gegrond is, zullen we gratis een nieuw product leveren. Verzendkosten worden in dat geval niet doorberekend. Wij zijn in geen geval verplicht tot een vergoeding in geld en zijn slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).
 5. Ook wanneer het leveren van het Product niet meer mogelijk of niet zinvol is, zijn wij slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).
 6. Wij zijn slechts verplicht tot vervanging voor zover wij het product nog in ons assortiment hebben; anders heb je het recht om een ander product uit te kiezen met een gelijke waarde. Indien het alsnog leveren van het product in het geheel niet meer mogelijk is, zijn wij slechts verplicht het aankoopbedrag terug te betalen.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom die rusten op, of verbonden zijn met, de webshop en de daarin opgenomen foto’s, documentatie, informatie, ideeën en ontwerpen berusten bij ons of door ons ingeschakelde derden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan deze foto’s, teksten etc, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 14 Privacy

 1. Pura Bianca verwerkt, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, het verbeteren van de producten, marktonderzoek en direct marketing conform het op de website gepubliceerde privacy statement.
 2. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen tegen de onbevoegde of onwettelijke verwerking van dergelijke gegevens en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging van dergelijke gegevens. Deze maatregelen voorzien in (rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging) een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 3. Alhoewel wij ons zullen inspannen om gegevens als bedoeld in dit artikel veilig te stellen conform lid 2 van dit artikel, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

Artikel 15 Geschillen

Je kan een klacht eventueel voorleggen via het Europees platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/cmij umers/odr/main/index.cfm.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Pura Bianca en de consument is Nederlands recht van toepassing